ردیفتصویر نامنام پدرمحل تولدکل مبلغ واریزی
1 سعیدمحمدبالاده 3000000 تومان
2 محمد جعفریغلامحسینکازرون 1150000 تومان
3 اشکان خداوکیلعلیکازرون 900000 تومان
4 مهدی رضاییرمضاننورآباد ممسنی 500000 تومان
5 مریم رستمیروح الهشیراز 500000 تومان
6 امیر فرجامیدالهبرازجان 300000 تومان
7 اعظم شیریسیف اللهبالاده 250000 تومان
8 احمدرضا قنبریمحمدکازرون 200000 تومان
9 مصطفی دهقانقدرت الهبالاده 100000 تومان
10 محمدجوادرستمیاحمدکازرون 100000 تومان
11 جلال واعظیحاجیبالاده 50000 تومان
12 محسن کریمیعبدالرسولکازرون 0 تومان
13 محمد قنبریصدرالهکازرون 0 تومان
14 داود اردلانیمحمودکازرون 0 تومان
15 محسن رضائی نسبیارویسبالاده 0 تومان
16 داود اردلانیمحمودکازرون 0 تومان
17 علی رضاییهاشمکازرون 0 تومان
18 میلاد جوکارکرامتشیراز 0 تومان
19 فرهاد وزیریاسکندرشیراز 0 تومان
20 حسین ملک زادهعلیبالاده 0 تومان
21 غلامحسین رنجبرفرجروستای ابوالحسنی 0 تومان
22 یاسر فلامرزیمنوچهربالاده 0 تومان
23 ملیکا کشاورزیمحمدجوادشیراز 0 تومان
24 عظیم قاسمیخیرالهکازرون 0 تومان
25 داراب امیریمحمودقنات باغ 0 تومان
26 عبدالرسولفرجممسنی 0 تومان
27 صادقیمنوچهرکازرون 0 تومان
28 نرگس دهقانعلی بازبالادن 0 تومان
29 حسنصادقیمحمد 0 تومان
30 حامدقنبریصدرالهکازرون 0 تومان
31 مسلم دهقانعلی بازکازرون 0 تومان
32 عمران صالحیعلیکازرون 0 تومان
33 رضا قائدیبلوتکازرون 0 تومان
34 کامران شهریاریمحمدرضاشیراز 0 تومان
35 ابوذرمرادیحسنبالاده 0 تومان
36 کریم پریزادیعوصتل بیز 0 تومان
37 عبدالحمید عبدالهیکریمکازرون 0 تومان
38 مجتبیرحیمی1369 0 تومان
39 زینب صالحیعلیکازررون 0 تومان
40 غلامرضا جوکارابراهیمکازرون 0 تومان
41 محمد تقی محمدی فردمهدی1359 0 تومان
42 سید مصطفی موسویسید حمزهکازرون 0 تومان
43 سید حسن نوری فردسیدغلامرضاارسنجان 0 تومان
44 صالح راستیاسماعیلبالاده 0 تومان
45 میثم رستمیحسینکازرون 0 تومان
46 حسینقنبریکازرون 0 تومان
47 محمدتقی ملک زادهمحمدرضاکازرون 0 تومان
48 عباس جوکاریاحمدکازرون 0 تومان
49 صمد دهقانابراهیمکازرون 0 تومان
50 اسماعیلحمزهکازرون 0 تومان
51 ابوالقاسم ایوب زادهدرویشبالاده 0 تومان
52 فاطمه ایلانیمسلمکازرون 0 تومان
53 راضیه چراغیعنایتجدول ترکی 0 تومان
54 بهروز جوکارفریبرزشیراز 0 تومان
55 فاطمه قلیپورعبدالعلیکازرون 0 تومان
56 نداخدارحمیخدانظرشهرستان کازرون 0 تومان
57 نسرین کشاورزلهراسبکازرون 0 تومان
58 نیمامحمدشیراز 0 تومان
59 احسان ارفعی نیاذوالفقارشیراز 0 تومان
60 فرج اله محمدیاسماعیلکازرون 0 تومان
61 سکینه ضیائیعزیز الهکازرون ،بالاده ،روستای ایللن 0 تومان
62 سیدصفرحسانیانسیدحمزهبیدکان 0 تومان
63 سحر جزایریعبدالرحیمگناوه 0 تومان
64 بهنام ایلانیخدارحمکازرون 0 تومان
65 مجتبی رضاییقدرت الهکازرون 0 تومان
66 ابراهیم ایلانیمحمدجدولترکی 0 تومان
67 حسن قنبریصدرالهکازرون 0 تومان
68 بهرام ایلانی کشکولیمیرزا(حسین)تیره لر(کازرون) 0 تومان
69 مدینه حسین پورحجت اللهمکازرون 0 تومان
70 رقیه حسنیعزیزکازرون 0 تومان
71 طاهره سعادت فرابوالقاسمبویراحمد 0 تومان
72 مهدی مرزبانامین مرزباننوراباد ممسنی 0 تومان
73 یوسف زارعصمدخرامه 0 تومان
74 پرویزرهبرعلی حسینیاسوج 0 تومان
75 حسین یزدان پناهغلامرضاشیراز 0 تومان
76 پریسا نظریریحان نظرینورآباد 0 تومان
77 محمد رضاعبدالعالیمافغانستان 0 تومان
78 روح اله جهانیانحمدالهکازرون-بالاده 0 تومان
79 سید ذبیح الله هاشمیعبدالعلیکازرون 0 تومان
80 یحیی گندمیمحمودکازرون 0 تومان
81 ملک‌زادهصفدربالاده 0 تومان
82 اکبر ملک زادهصفدربالاده 0 تومان
83 حسين قلیبرات علیکازرون 0 تومان
84 روح الله رضاپورسبزعلیکازرون 0 تومان
85 هدایت رضاپورسبزعلیکازرون 0 تومان
86 محمد مهدیمحمدبالاده 0 تومان
87 علی چراغیعوضکازرون 0 تومان
88 سیف اله قنبریمحمدکازرون 0 تومان
89 بنیامین چراغیعنایتکازرون 0 تومان
90 فرشید شجاعیجمشید۶۰ 0 تومان
91 زهرا رضاییعباسکازرون 0 تومان
92 پریا پروینهمرانکازرون 0 تومان
93 امیرحسین ایلانیملک حسینبیکوه 0 تومان
94 قدرت الله نظرینوراللهکازرون 0 تومان
95 قدرت الله نظرینوراللهکازرون 0 تومان

آدرس ارتباطی ما

آدرس  : فارس ، شهر بالاده ، بولوار پروفسور ملکزاده، ساختمان ارشاد، طبقه اول ، اتاق سوم سمت چپ

موبایل : 09304157665

در خبرنامه سایت عضو شوید

با وارد کردن ایمیل خود اولین نفری باشید که از رویدادهای ما با خبر می شوید